Menu Close

Asmens duomenų apsauga

VšĮ Pakruojo ligoninėje (toliau – Pakruojo ligoninė)  asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB). Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į  Pakruojo ligoninės duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

UAB „Saugos tinklas“ įgaliota pareigūnė Inga Dilienė, el. p. info@saugostinklas.lt, mob. +370 615 42419.

Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galima kreiptis, kai žmogus nori skųsti Pakruojo ligoninės veiksmus ar konsultuotis dėl duomenų subjekto teisių. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos internetinis puslapis – www.vdai.lrv.lt.

 

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės privatumo politika

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

 

Skip to content