Menu Close

Vidaus tvarkos taisyklės

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės vidaus tvarkos taisyklės

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės vidaus tvarkos taisyklių dalinis pakeitimas

Darbo priemonių, turto ir lešų naudojimo tvarka 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarka

Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarka

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarka

Lokalių teisės aktų ir informacijos skelbimo, perdavimo, saugojimo tvarka

Darbo tvarką ir pareigas reglamentuojančių vidaus dokumentų pažeidimų fiksavimo ir dokumentavimo tvarka

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės darbuotojų prievolės vengti interesų konflikto ir nusišalinimo tvarkos aprašas

Kasmetinių atostogų eilės sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas

Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimų tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus įsakymas dėl vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-138, 18 punkto papildymo

Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus įsakymas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybes lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 m. Birželio 19 d. Nr. V-91

ĮTAMPĄ DARBE MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

Skip to content