Menu Close

Pacientų lankymo tvarka, esant Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai

PATVIRTINTA

VšĮ Pakruojo ligoninės direktoriaus

2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-149

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS PACIENTŲ LANKYMO ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. VšĮ Pakruojo ligoninės (toliau – Ligoninė) pacientų lankymo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ligoninėje besigydančių pacientų lankymo tvarką tuo laikotarpiu.
 2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis:

3.1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“;

3.2.  Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ;

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“;

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 25 d.  įsakymu Nr. V-2127 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

3.5. VšĮ Pakruojo ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V- 43 „Dėl paciento patvirtinimo nesant Covid -19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos“.

 1. Ligoninės vadovas atsako už tinkamą pacientų lankymo proceso organizavimą.
 2. Ligoninės vadovas privalo užtikrinti, kad Ligoninės pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų.
 3. Visais atvejais pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo leidimą. Skyriaus vedėjo nesant, leidimą gali suteikti budintis gydytojas.
 4. Leidimas lankyti pacientą suteikiamas vykdant lankytojų registravimą.
 5. Ligoninėje paskirtas darbuotojas organizuoja pacientų lankymo procesą. Kiekvienam lankytojui turi būti pamatuota kūno temperatūra. Jei ji lygi ar viršija 37,3 ℃, lankytojai neįleidžiami.
 1. LANKYTOJŲ  PAREIGOS
 1. 9. Pacientą lankyti gali tik asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:

9.1. neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija;

9.2. prieš patekdamas į skyrių ir išeidamas iš jo lankytojas turi dezinfekuoti rankas.

 1. Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

III. LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Ligoninėje pacientų lankymas organizuojamas Ligoninės direktoriaus nustatytu laiku atsižvelgiant į pacientų grupę, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai būdingi simptomai.
 2. Ligoninėje pacientai, gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę.
 3. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai Ligoninės direktoriaus ar skyriaus vedėjo (jų nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu, atsižvelgiant į skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, lankomi šie pacientai:

13.1. terminalinės sveikatos būklės pacientai;

13.2. pacientai iki 14 metų amžiaus;

13.3. pacientai, kuriems nustatytas neįgalumas;

13.4. kiti pacientai, skyriaus vedėjo / gydytojo nustatytais atvejais.

 1. Ligoninės direktorius, atsižvelgdamas į konkretaus skyriaus specifiką ir į palatų skaičių, nustato maksimalų lankytojų skaičių lankymo valandomis.
 2. Pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:

15.1. lankytojai gali lankyti pacientus tik Ligoninės direktoriaus   nustatytomis lankymo valandomis: nuo 16 iki 19 val. , ypatingais atvejais (išimties tvarka esant terminalinei pacientų būklei ar kitais nenumatytais tvarkoje atvejais) – skyriaus vedėjo leidimu gali būti paskirtas kitas paciento lankymo laikas;

15.2. lankymo trukmė – iki 15 min., daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas, išskyrus  Aprašo 13 punkte numatytais atvejais;

15.3. palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę. Jei daugiavietėje palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės negali, ją uždeda palatos slaugytoja.

 1. Kiekviename Ligoninės skyriuje yra paskirtas darbuotojas atsakingas už savalaikį lankytojų registravimą.
 2. Ligoninės paskirtas darbuotojas, vykdantis lankytojų registravimą skyriuje, lankytojų asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

17.1. užveda skyriaus pacientų lankytojų žurnalą, kuriame fiksuoja asmeninius jų duomenis:

17.1.1. vardas, pavardė;

17.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

17.1.3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis;

17.2. renka 17.1 papunktyje nurodytus duomenis tiesiogiai iš duomenų subjekto;

17.3. tvarko 17.1 papunktyje nurodytus duomenis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

17.4. asmens duomenis saugo 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikina;

17.5. neatlygintinai teikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC)  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

17.6. pateikia NVSC ne vėliau  kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

 1. Ligoninės darbuotojui, vykdančiam lankytojų registravimą, draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyta šios Aprašo 17.3 papunktyje.
 2. Paciento artimieji į lankyti pacientų įleidžiami skyriaus vedėjo (jų nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu per Priėmimo-skubios pagalbos skyrių.
 3. Paciento artimieji telefonu gauna skyriaus vedėjo patvirtinimą dėl paciento lankymo galimybės.
 4. Skyriaus vedėjas telefonu informuoja Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus slaugytoją, kad duotas leidimas lankyti konkretų pacientą, nurodant ligoninės skyrių, paciento pavardę.
 5. Atvykus pirmą kartą į skyrių lankyti pacientą, skyriaus vedėjas konkrečiam artimajam išduoda laisvos formos leidimą lankyti konkretų pacientą.
 6. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje užvedamas „ Ligoninės pacientų lankymo žurnalas“, kuriame pažymima data, laikas, paciento vardas ir pavardė, skyrius, lankančiojo asmens vardas ir pavardė, jo kūno temperatūra, pastabos (neįleidimo į Ligoninę priežastis ar kt. ).
 7. Į Ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių atvykę lankantys artimieji turi būti užsidėję medicininę kaukę.
 8. Pirmą kartą paciento artimajam atvykus į Ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių, pagal Ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. V-43 „Dėl paciento patvirtinimo nesant Covid -19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos“, pateikiama pasirašyti nurodytos formos Paciento patvirtinimą nesant Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos. Šios formos saugomos atskirame aplanke, kaip priedas prie „Pacientų lankymo žurnalo“.
 9. Lankytojams Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje matuojama  temperatūra, atliekama rankų higiena.  Asmenys,  kurių kūno temperatūra yra 37,3C ir didesnė ar jiems stebimi peršalimo požymiai (kosulys, sloga), į Ligoninę neįleidžiami.
 10. Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus darbuotojas paciento lankytoją palydi iki leidime nurodyto skyriaus.
 11. Prie nurodyto skyriaus durų pasitinka darbuotojas atsakingas už lankytojų registravimą skyriuje, fiksuoja asmeninius duomenis lankytojų žurnale, patikrina ar turi apsaugos priemones, dezinfekuoja rankas ir toliau organizuoja įleidimą pas lankomą pacientą. Tuo metu dirbančios skyriaus slaugytojos padeda ir kartu stebi, kad būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų.
 12. Pažeidus Ligoninėje nustatytą tvarką ar higienos reikalavimus, artimiesiems pacientų lankymas gali būti uždraustas.
 1. LANKYTOJŲ TEISĖS
 1. Lankytojas turi teisę gauti informaciją apie leidimo lankyti pacientą suteikimo tvarką ir lankymo sąlygas telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis.
 2. Nesutikdamas su Ligoninės direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl leidimo lankyti pacientą, lankytojas jei, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais turi teisę pateikti skundą Ligoninės direktoriui ar Ligoninės steigėjui.

 

 1. ATSAKOMYBĖ

 

 1. Už pacientų lankymo organizavimą Ligoninės stacionaro skyriuje atsakingas skyriaus vedėjas.
 2. Už pacientų lankytojų sveikatos įvertinimą, nustatytos medicininės dokumentacijos pildymą Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje atsakinga skyriaus vyr. slaugytoja, jai nesant – budinti slaugytoja , o Ligoninės skyriuose – skyrių vyr. slaugytojos.
 3. Už pacientų lankytojų ir lankomų pacientų asmeninių apsaugos priemonių teisingą naudojimą, rankų higieną atsakingos skyrių vyr. slaugytojos ar budinčios slaugytojos.

____________________

Skip to content